เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาดโดยโรงพยาบาลธวัชบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลธวัชบุรี จำนวนทั้งหมด 120 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์