งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 #งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ออกทำกิจกรรมโครงการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี สำหรับประชากรสุ่มเสี่ยงสูง อำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ปี 2562 โดยมีนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 635 คน และคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้ง ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เกมส์แลกน้ำ และให้คำปรึกษาแบบ Group counselling เพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี จำนวน 40 ราย