ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครังนี้เป็น เงินทั้งสิ้น 995,1000 บาท ตาม
รายการ ดังนี้ >>