ประกาศโรงพยาบาลธวัชบุรี

เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จำหน่ายครุภัณฑ์