โรงพยาบาลธวัชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลธวัชบุรีเรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลธวัชบุรีด้วย โรงพยาบาลธวัชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๑ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน ๑ อัตรา

๒. การรับสมัครวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลธวัชบุรี อำเภอธวัซบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๔๓๖๓ ๑๑๒๒ -๔ ต่อ ๑๓๒ หมายเหตุในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะปีตรับใบ สมัครในเวลา ๑๖.๐๐ น. เอกสารเพิ่มเติม http://thawathos.net/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศรับสมัคร.pdf