เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
(e-bidding)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเชภัณฑ์ ยา จำนวน 1 รายการ ราคากลางของงาน
ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,043,250.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>