ประกาศโรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลธวัชบุรี