ประกาศโรงพยาบาลธวัชบุรี

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลธวัชบุรี ได้จำทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียด เอกสาแนบท้าย >>>