เรื่อง การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลธวัชบุรี ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา