ประเมินการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด