เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอธวัชบุรี ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน ตาม KPI 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.
นายแพทย์ประกาศ เจริญราษฎร์ ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพ
อําเภอธวัชบุรี พร้อมด้วยนางรําพัน แสงมาลัย สาธารณสุขอําเภอธวัชบุรี
และคณะผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลธวัชบุรี