3. แผนปฏับัติประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

EB10หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB12หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี