ประวัติ

ประวัติโรงพยาบาลธวัชบุรี

โรงพยาบาลธวัชบุรี เริ่มเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง เมื่อปีพ.ศ.2526 และยกระดับเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง เมื่อปี พ.ศ.2538 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด อยู่ระหว่าง ถนนสายร้อยเอ็ด-โพนทอง ห่างจากอําเภอเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 20 กิโลเมตร มีที่ดิน 2 แห่ง คือ ที่ตั้งตึกทําการของโรงพยาบาล เนื้อที่ 11 ไร่ 67 ตารางวา และที่ดินของสถานีอนามัยเก่า ซึ่งสร้างบ้านพักให้เจ้าหน้าที่ เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงพยาบาลทั้งสิ้น 18 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ให้การรักษาพยาบาลครอบคลุมประชากรอําเภอธวัชบุรี จำนวน 62,927  คน (กันยายน 2558) มี 12 ตําบล 147 หมู่บ้าน 17,957 หลังคาเรือน อําเภอใกล้เคียงที่การคมนาคมเข้าถึงสะดวก ได้แก่ อําเภอเสลภูมิ, อําเภอโพนทอง,อําเภอโพธิ์ชัย, อําเภอทุ่งเขาหลวง, และอําเภอเชียงขวัญ

มีผู้อํานวยการโรงพยาบาล ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบัน รวม 6 คน ดังนี้

 1. พ.ศ.2526 – 2531 นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
 2. พ.ศ.2531 – 2532 นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
 3. พ.ศ.2532 – 2533 นายแพทย์ทวีศักดิ์ เนตรวงษ์
 4. พ.ศ.2533 – 2535 นายแพทย์สมบูรณ์ ธรรมรังรอง
 5. พ.ศ.2535 – 2557 นายแพทย์กัมปนาท โกวิทางกูร
 6. พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน นายแพทย์ประกาศ เจริญราษฎร์

มีหัวหน้าพยาบาลตั้งแต่เริ่มตั้งโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบัน รวม 10 คน ดังนี้

 1. พ.ศ.2525 – 2527 นางสาวฉวีวรรณ ศิริไปล์
 2. พ.ศ.2527 – 2528 นางสาวยุพา รัตนเวฬุ
 3. พ.ศ.2528 – 2530 นางศุภมิตร ปรีติเขมรัตน์
 4. พ.ศ.2530 – 2531 นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่
 5. พ.ศ.2531 – 2532 นางสาวบังอรศิริ พรหมกัญญา(รักษาการแทน )
 6. พ.ศ.2532 – 2533 นางชฎารัตน์ เนตรวงษ์
 7. พ.ศ.2534 – 2534 นางสาวกาญจนา บุตรชน
 8. พ.ศ.2534 – 2534 นางเข็มพร ภิบาลศิลป์ (รักษาการแทน )
 9. พ.ศ.2534 – 2536 นางจิราภรณ์ หลายทวีวัฒน์ (รักษาการแทน )
 10. พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน นางสาวกาญจนา บุตรชน

สาเหตุที่โรงพยาบาลไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวอําเภอเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ ตัวอําเภอธวัชบุรีอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลจังหวัดมาก โดยห่างจากโรงพยาบาลจังหวัด 12 กิโลเมตร จึงมาก่อตั้งโรงพยาบาลธวัชบุรีที่ตําบลธงธานี

ขอบเขตของการให้บริการ

ให้บริการด้านสุขภาพแบบผสมผสานทั้ง การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพประชาชน ตามขีดความสามารถและศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน มีประชากรในเขตรับผิดชอบอําเภอธวัชบุรี จํานวน 68,229 คน ( ข้อมูล ณ ธ.ค.53) และรับส่งต่อจากเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิของอําเภอธวัชบุรี หากเกินขีดความสามารถของการให้บริการ จะทําการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งมีระยะทางห่างจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประมาณ 21 กิโลเมตร โรงพยาบาลธวัชบุรีมีเครือข่ายการให้บริการระดับปฐมภูมิ ในอําเภอธวัชบุรี ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสช.) 10 แห่ง ศูนย์แพทย์ชุมชน (Community Medical Unit (CMU) ) 1 แห่ง โดยมีบทบาทให้บริการเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนเบื้องต้น รวมทั้งการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ซึ่งเครือข่ายนี้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านบริการ วิชาการ จากโรงพยาบาลธวัชบุรี

ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

พื้นที่อําเภอธวัชบุรี มีประชากร  จำนวน 62,927  คน (กันยายน 2558) มี 12 ตําบล 147 หมู่บ้าน 17,957 หลังคาเรือน ชุมชนในเขตที่ตั้งของโรงพยาบาล คือตําบลธงธานี มี 10 หมู่บ้าน 1,730 ครัวเรือน