ทำเนียบผู้บริหาร

ปีพุธศักราชชื่อ
ปัจจุบันนายแพทย์ประกาศ เจริญราษฎร์
2535 – 2557นายแพทย์กัมปนาท โกวิทางกูร
2533 – 2535นายแพทย์สมบูรณ์ ธรรมรังรอง
2532 – 2533นายแพทย์ทวีศักดิ์ เนตรวงษ์
2531 – 2532นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
2526 – 2531นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา