วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริการด้วยใจ  สิ่งแวดล้อมปลอดภัย  ร่วมใจกับชุมชนสร้างสุข 

นิยาม

บริการด้วยใจ : บุคลากรของโรงพยาบาลให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่อนร่วมงาน และภาคีเครือข่าย ด้วยความใส่ใจ ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care)

สิ่งแวดล้อมปลอดภัย : เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานในการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลทั้งด้านอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ให้เอื้อต่อการเยียวยา แก่ผู้มารับบริการและประชาชนในชุมชน รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

ร่วมใจกับชุมชนสร้างสุข : จัดระบบดูแลสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับครอบคลุมทั้งเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน

พันธกิจ

 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างเสริมหลักคุณธรรมและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเยียวยา
 3. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
 4. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีมาตรฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมประชากรทุกกลุ่มวัย
 2. พัฒนา และจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม และระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
 3. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดดการ ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมมาภิบาล เพื่อสนับสนุนบริการ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงาน

เข็มมุ่ง 1 ปี

 1. ลดข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ
 2. พัฒนาระบบการจัดการขยะติดเชื้อ
 3. คุณภาพน้ำทิ้งก่อนลงสู่ชุมชนได้มาตรฐาน
 4. การควบคุมระดับเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
 5. ภาคีเครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน

ยุทธ์ศาสตร์

 1. พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร
 4. สร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย