ผลงาน CQI

ปีงบประมาณชื่อเรื่อง
2557CQI กายภาพบำบัด
2557CQI การกำหนดระยะคงสภาพความปราศจากเชื้อ
2557CQI เรื่อง การสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน
2557CQI-ER(EMS)convert
2557การดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานอายุ35 ปีขึ้นไปตำบลเขวาทุ่ง
2557การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลธวัชบุรี
2557การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2557การบริหารความเสี่ยงของบุคลากร รพ.ธวัชบุรี
2557การประเมินผลโครงการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุกในระบบหลักประกันสุขภาพ
2557การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฝึกความจำสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
2557การพัฒนาระบบการดูแลมารดาที่มีภาวะ pre eclampsia
2557การรับรู้และความคาดหวังต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2557การศึกษาการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของผู้ป่วยเบาหวานที่นอนรักษาในรพ.
2557การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของอสม.ต.เขวาทุ่ง
2557การศึกษาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
2557การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
2557ข้อมูลด้านการวิจัยและ R2R
2557คนเราเลือกเกิดไม่ได้
2557ความพึงพอใจต่อการบริการงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2557ความพึงพอใจต่อการใส่ฟันเทียมของผู้ป่วยรพ.ธวัชบุรี
2557ความรู้ ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานแพทย์แผนไทย
2557ความสัมพันธ์ของระดับน้ำตาลในเลือด
2557บันทึกศูนย์เด็กอัจฉริยะ
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักการ IC
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของจนท.สาธารณสุข
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นอายุ 15
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพการออกกำลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุข
2557ปัจจัยที่มีผลการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน ต.ราชธานี
2557ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธวัชบุรี
2557ผลของการเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลธวัชบุรี
2557พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน
2557พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้รับบริการที่เข้ารับบริการในคลินิกอดบุหรี่
2557แพ็กเกจปลอดภัย ไฉไลฟรุ้งฟริ้ง
2557มะเร็งปากมดลูก
2557รอยเท้าบอกทิศ
2557เรื่องเล่า อีกมุมหนึ่งของคำว่าเพื่อน
2557เรื่องเล่าชายชาขอบ จิราภรณ์ 57
2557หนังสือ 57