ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดานจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลธวัชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเ…

เรื่อง แจ้งระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการมาตรฐานทางจริยธรรม ฯ พ.ศ. 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมกา…