เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาดโดยโรงพยาบาลธวัชบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลธวัชบุรี จำนวนทั้งหมด 120 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้