เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของโรงพยาบาลธวัชบุรี

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567