เครือข่ายหน่วยบริการ

รพ.สต.นิเวศ

รพ.สต.อุ่มเม้า

รพ.สต.ไพศาล

รพ.สต.ปรางกู่

รพ.สต.หนองพอก

รพ.สต.บึงนคร

รพ.สต.หนองไผ่

รพ.สต.ธวัชบุรี

รพ.สต.ราชธานี

รพ.สต.เมืองน้อย

รพ.สต.เขวาทุ่ง